Základy zdravotnické dokumentace


   Tato kapitola bude zaměřena na základní přehled zdravotnické dokumentace, se kterou se zdravotník setká, a to jak ze strany účastníků, tak i osob zajišťujících dozor a technických pracovníků.

Zdravotnická dokumentace od účastníků do 15 let

   Je nutné kontrolovat, zda se dětský účastník podrobil stanoveným povinným očkováním nebo má proti nim trvalou kontraindikaci, popř. onemocnění prodělal, tzn., má dostatek protilátek. V případě, že pořadatel přijme dítě z tohoto důvodu zdravotně nezpůsobilé, vystavuje se riziku sankce (až do výše 30 000 Kč).

Zdravotnická dokumentace od osob činných jako dozor a technických pracovníků

KONTROLA ZE STRANY OPRÁVNĚNÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

   V průběhu zotavovací akce může být akce kontrolována ze strany správního orgánu, nejčastěji ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice, která koná kontroly na základě zákonného zmocnění.

   Pořadatel tábora, zdravotník a další osoby jsou povinny poskytnout během kontroly (místního šetření) součinnost, to zejména znamená:

  • předložit zdravotnickou dokumentaci všech účastníků (tedy i osob činných na zotavovací akci jako dozor, kuchařů, technických pracovníků...) k nahlédnutí;
  • předložit zdravotnický deník;
  • umožnit vstup do prostor ošetřovny a izolace a jejich kontrolu;
  • ukázat lékárničku, jednotlivé léky a další zdravotnické pomůcky aj.

   V případě zjištění pochybení (přestupku) může správní orgán uložit pořadateli s jeho souhlasem pokutu příkazem na místě (tzv. blokovou pokutu), v případě jeho nesouhlasu se spácháním přestupku zahájit správní řízení, v krajním případě, zjistí-li správní orgán závažná pochybení, může zotavovací akci předčasně ukončit. Ne vždy musí správní orgán sankciovat pochybení (přestupek) pořadatele. V případě, že pochybení není zásadní, může správní orgán využít institutu domluvy.

   Správní orgán vždy vystaví protokol o proběhlé kontrole (místním šetření), který předá pořadateli, příp. jej zašle na adresu jeho sídla, popř. jinou doručovací adresu, event. do datové schránky pořadatele.


O DENÍKU

K čemu slouží?

Zdravotní deník slouží jako pomůcka pro výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí.

V čem vnímáme jeho přednosti?

Deník je vytvořen tak, aby navedl zdravotníka na vylučovací způsob myšlení a zápis dokumentace o ošetření. Jeho cílem je, aby zdravotník nikdy nevynechal základní "alerty" neboli závažné symptomy a okolnosti stavu ošetřované osoby a aby o svém postupu provedl pečlivý záznam.

Co deník není?

Deník není oficiálně schválenou formou zdravotní dokumentace. I když má za sebou již mnoho ostrých použití i na velkých táborech a doposud obstál i při místních kontrolách hygienické inspekce, není možné ho vnímat jako neprůstřelný a autoři nezaručují jeho bezchybnost z hlediska legislativy i odbornosti. Za použití deníku si ručí každý zdravotník sám.

Za jakých podmínek lze deník používat?

Zdravotní deník je materiál šířený zdarma a s otevřeným zdrojem vyvíjený širokou komunitou. Lze jej bez souhlasu autorů libovolně používat, šířit a upravovat včetně použití ke komerčním účelům a použití vlastního loga. Zmínění původních autorů potěší, ale netrváme na něm. Nedoporučujeme používat deník bez kvalitního akreditovaného kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí". 

Jak doporučujeme s deníkem pracovat?

Povinnost vést zdravotní dokumentaci na zotavovacích akcích vyplývá z platné legislativy a zkušený vedoucí obvykle vyžaduje kvalitní zápisy i z akcí pod hranicí zotavovací akce. Čím kvalitněji a poctivěji je zápis proveden, tím více chráníte sebe i kolektiv před problémy a především nemocného tím, že zodpovědně zhodnotíte rizikové faktory jeho stavu a včas rozpoznáte, že jeho stav vyžaduje lékařskou péči či volání záchranné služby. Pište dokumentaci tak, abyste i za několik měsíců pochopili a byli schopni zpětně zjistit, co se v daném případě stalo a jak jste postupovali.


Přílohy:

Zdravotní průkaz, neoficiálně nazývaný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství či potravinářský průkaz, je doklad, který byl vydáván podle ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví. Jeho novelou byl s platností od 1.7.2023 zrušen. Zatímco zdravotní průkaz již mít nemusíte, povinnost mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví stále trvá.