Činnost


Výuka neodkladné první pomoci a ochrany člověka při mimořádných událostech

Náplň programu vychází z hlavního poslání organizace a je základem pro naše další programy. Jeho cílem je proškolení nejen dětí a mládeže, ale i dospělých v předlékařské první pomoci. Snažíme se jednoduchou a nenásilnou formou nabídnout široké veřejnosti proškolení v základech první pomoci a pomáháme tím k vytvoření bezpečnějšího okolí pro nás pro všechny. Po absolvování kurzu první pomoci se občané dokáží postavit hrozbě ve formě § 150 a 151 zák. 40/2009 Sb. o neposkytnutí předlékařské první pomoci. Výuka je rozdělena do několika skupin, a to od dětí v mateřských školách až po školská zařízení a další organizace i jednotlivce. Tématem školení Mimořádné události jsou např. linky tísňového volání, zásady chování při požárech a povodních, systém varování obyvatelstva, postup u dopravní nehody, individuální ochrana a pod.

Zdravotnické zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí

Tato služba bude zahájena od května 2017 a důvodem jejejího vzniku jsou hromadící se žádosti o pomoc při organizaci a zdravotnickém zajištění nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských akcí. Každý rok probíhá několik desítek akcí, na nichž je potřeba zajistit neodkladnou předlékařskou a přednemocniční první pomoc. Na námi zajišťovaných akcích budou vždy přítomni profesionálové a k dispozici bude i vlastní moderně vybavený sanitní vůz.

Pomoc při mimořádných událostech

Členové spolku chtějí být užiteční a prospěšní i při mimořádných událostech nejrůznějšího druhu, od povodní až po pátrání po pohřešovaných osobách. Vzhledem ke své kvalifikaci poskytují zdravotnickou pomoc postiženému obyvatelstvu, pracují v evakuačních střediscích apod.

Provádění asistence při evakuaci objektů

Organizace se chce aktivně podílet na cvičných evakuacích, které musí absolvovat každé zařízení min. 1x ročně. Členové spolku chtějí provádět evakuace objektů ve spolupráci se složkami IZS. Záchranáři zasahují při evakuaci, případně simulují raněné (včetně realistického namaskování poranění). Každá instituce si řídí průběh evakuace sama, případně řídící funkci přebírá některá ze složek IZS. Tento program je bezplatný.

Ukázkové akce pro širokou veřejnost

Velmi důležitým krokem k prezentaci organizace a jejích aktivit bude odstartování programu ukázek pro veřejnost. Bude se jednat o ukázky různých postupů a nasazení techniky, kterou naše organizace bude disponovat. Veřejnost tak bude moci vidět zásah dobrovolných záchranářů při simulovaných dopravních nehodách, pádu malého letadla, záchranu osob z výšky, vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně vycvičených psů atd. Přihlížejícím jsou jednotlivé postupy při ukázkách názorně předvedeny a i vysvětleny, součástí tohoto programu může být i výuka život zachraňujících úkonů či výuka hrou pro děti.

Práce s dětmi a mládeží

Hlavním cílem tohoto programu bude nabídnout dětem několik možností k výběru jejich priorit v životě i při plánování budoucího zaměstnání a rozvíjení těchto směrů. Děti budou mít za úkol poznávat různá nebezpečí, která je denně obklopují a určovat postupy k jejich eliminaci. Spolek chce pořádat pro základní školy projekt Branný den. Projekt se bude skládat z osmi bloků: vybavení záchranářů, ochrana obyvatel za mimořádných situací, první pomoc při bezvědomí, resuscitace (KPCR), zásady poskytování laické první pomoci, ukázky práce kynologů, návykové látky, drogy, toxikománie, pravidla silničního provozu, volání na tísňové linky a řízená evakuace objektu. Na projektu Branného dne bychom rádi spolupracovali i s ostatními složkami IZS ČR.