MORÁLNÍ a ETICKÝ KODEX

Naším cílem je provozovat veškeré své činnosti na vysoké morální úrovni a v souladu s našimi hodnotami. Potřebný směr k tomuto cíli nám vytyčuje Morální a etický kodex. Náš Etický kodex pomáhá členům FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. pracovat v souladu s našimi hodnotami.

Náš etický kodex byl vydán dne 1. srpna 2022 jako interní dokument pro všechny členy organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. a je vyžadován od všech našich členů souhlas a ztotožnění se s jeho obsahem a hodnotami.

Morální a etický kodex

"Ctěme zásady slušného chování, vytvářejme hodnoty, buďme loajální, profesionální, přátelští a spolupracujme jako jeden tým. Nechť je námi vykonaná práce tou nejlepší reklamou."

Závaznost kodexu

Tento morální a etický kodex je závazný pro všechny členy spolku. Dodržování tohoto kodexu sledují vedoucí členové a jednotlivý krajští koordinátoři. Jeho nedodržování může vést k sankcím jako je oficiální napomenutí, či okamžité vyloučení ze spolku bez náhrad.

Boj proti korupci

Organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. se staví proti všem formám korupce včetně vydírání a úplatkářství. Proto nemůžeme v zahájení nebo zadávání zakázek nabízet nebo přijímat dary, které by mohly ovlivnit obchodní rozhodnutí. Členové spolku dodržují platné zákony a normy a neuznávají žádné dohody, které by narušovaly hospodářskou soutěž, nezneužívali své postavení ve spolku a postavení spolku na trhu.

Lidská práva a zákaz diskriminace

Naše organizace respektuje všechny členy ve smyslu volnosti, svých právech a rovnosti bez rozdílu rasy, pleti, pohlaví, věku, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, a jiné třídy a respektuje důstojnost, soukromí a osobnost každého člena. Organizace FR - ZČL z.s. u svých členů netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy a ostatními partnery podle rasy, pohlaví, handicapu, náboženství apod.

Chování a vystupování členů

Každý člen spolku je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce. Musí ovšem upozornit vedení spolku na každý vážný pracovní nebo kolegiální problém, přestože toto upozornění může být ostatními členy vnímáno jako nekolegiální. Každý jednotlivec má právo vyjádřit kultivovaně svůj názor bez rozdílu jeho funkce či postavení ve spolku. Člen si v každé situaci musí uvědomovat, že navenek zastupuje organizaci FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. a ne své osobní zájmy. Pokud oprávněný člen není schopen na místě vyřešit požadavek zákazníka, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.

Bezpečnost práce

Každý člen je povinen při výkonu činnosti / práce pro organizaci dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a všeobecné legislativy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů každého člena.

Obchodní partneři a zákazníci

Naše obchodní partnery a zákazníky (mimo výjezdy - zdravotní asistence apod.) si vybíráme. Má-li být vztah s obchodním partnerem prospěšný, je důležité hodnotit jeho užitečnost pro oba partnery. Při výjezdu k události naši členové reagují flexibilně a profesionálně na nároky a individuální požadavky klienta. Člen musí dbát na to, aby svým jednáním a chováním nepoškozoval zájmy spolku, ale zároveň maximálně uspokojil požadavky klienta.

Osobní odpovědnost a sebereflexe

Všichni členové organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. si musí uvědomit, že jsou odpovědní za své jednání a je nežádoucí, aby člen v terénu i mimo něj přecenil vlastní síly, či úsudek. V případě vědomých nedostatků je člen v mezní situaci povinen o této skutečnosti uvědomit své nadřízené a konzultovat další možnosti. Osobně-profesní rozvoj členů je podporován periodickými, i nepravidelnými tematickými školeními a kurzy, přičemž každý člen si uvědomuje že je v jeho nejlepším zájmu, jakož i zájmu celého spolku, aby se těchto kurzů a školení účastnil. V případě že si člen není jistý postupy či metodikou v jakékoliv oblasti, je povinen o této skutečnosti informovat svého nadřízeného, který provede / zajistí neprodleně individuální nápravu (doškolení).

Závěrem

Všichni členové organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. budou usilovat o dodržování obsahu tohoto morálního a etického kodexu směrem k našim zákazníkům, partnerům a dodavatelům. Každý se může s obsahem našeho kodexu kdykoliv seznámit prostřednictvím odkazu na naší webové stránce.


Petra ŠIMÁNKOVÁ, ředitelka spolku

 Já, jakožto člen organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. souhlasím a dle nejlepšího svědomí se dobrovolně ztotožňuji s výše uvedeným Morálním a Etickým kodexem naší organizace.