LGBT poradna


 Na této stránce Vás seznámíme se vším, co potřebujete vědět o svém coming outu a LGBT světě. Budeme sem postupně přidávat nejrůznější články stejně tak jako Vaše příběhy. Díky připravovanému chatovacímu nástroji se budete moci obrátit na lidi, kteří si už coming outem prošli, ovlivnil jim život, nebo se jím zabývají ve své práci. Protože se homofobie a hlavně šikana zakládají mnohdy jen na neinformovanosti, dáváme příležitost všem, aby o LGBT zjistili něco víc.

Chceme, aby tato stránka byla snadnou cestou, jak poskytnout Vám všem zájemcům bez rozdílu informace o coming outu. Díky chatovacímu nástroji si budete moci popovídat s tím, kdo Vám bude více vyhovovat. Naše stránka Vám nabízí bezpečné a vstřícné prostředí - především Vy, kdo váháte.

Mezi mentory a mentorkami, jimž se budete moci ozvat, najdete lesby, gaye, transgender osoby, psychology i příbuzné LGBT lidí. Stránka tedy není primárně určena jenom gayům a lesbám, ale zkrátka všem.

KONTAKTY NA ODBORNOU


Sbarvouven.cz – peer poradna pro lidi vyrovnávající se s neheterosexuální orientací nebo jinou genderovou identitou, podpora s coming-outem

Trans*parent – organizace usilující o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob

Queer Geography – mezioborový think-tank zaměřený na problematiku neheterosexuálních osob

LGBT Zdraví – adresář pomáhajících pracovníků/pracovnic

In Iustitia – poradna a právní pomoc pro oběti násilí z nenávisti vč. násilných činů motivovaných trans- a homo- fobií

Prague Pride – spolek zaměřený na prosazování tolerantní občanské společnosti a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě

PROUD – platforma pro uznání, rovnoprávnost a diverzitu

Ara Art – Roma LGBT+ – spolek věnující se mj. LGBT+ Romům*kám

Jsme fér – organizace zaměřující se na přijetí manželství pro všechny


Registrované partnerství: Vše, co jste chtěli vědět

Když se dva milují, po čase jim přestane stačit žít jen tak na "hromádce". Chtějí nějaké garance, že když se například jednomu z nich něco stane, bude mít ten druhý nárok na informace a jistotu, že s ním bude patřičně zacházeno.

Co znamená registrované partnerství?

Jak už asi víte, registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Vzniká svobodným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví.

Toto prohlášení se provádí před matrikářem, který položí otázku, zda osoby chtějí uzavřít partnerství. Po jejich prohlášení, že chtějí vstoupit do partnerství, následně podepíší protokol o prohlášení a partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Jaké jsou výhody registrovaného partnerství?

 • Při dědění má partner pozůstalého právo dědit dle zákona v první dědické skupině spolu s dětmi pozůstalého. Pokud byl partner bezdětný, dědí ve druhé dědické skupině spolu s rodiči pozůstalého, nejméně však polovinu dědictví
 • Partner se může informovat u lékařů na zdravotní stav druhého partnera
 • Partneři se mohou zastupovat v různých záležitostech, např. při přebírání dopisů, zrušení rezervací ubytování
 • Oba partneři by měli sdílet stejnou životní úroveň, jsou povinni se v této věci vzájemně podporovat

Jaké jsou podmínky pro uzavření registrovaného partnerství?

 1. Aspoň jeden z vás musí být občanem České republiky
 2. Oba musíte mít 18 nebo více let
 3. Musíte být způsobilí k právním úkonům
 4. Nesmíte mít dříve uzavřené manželství nebo partnerství, která stále trvají

Kde uzavřít registrované partnerství?

Partnerství uzavírají příslušné matriční úřady. Většinou se jedná o magistráty příslušných krajů. V každém kraji tak najdeme jeden magistrát, který registrované partnerství uzavírá.

Partnerství se uzavírá v tom kraji, ve kterém má aspoň jeden z vás trvalý pobyt. Pokud ani jeden z vás nemá trvalý pobyt v České republice, partnerství se uzavírá na zvláštní matrice v Brně.

Co musíte předložit při uzavírání registrovaného partnerství?

 • Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list,
 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • výpis z údajů evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis o rodinném stavu nebo partnerství
 • a případně doklad o zániku předchozího partnerství.

Před prohlášením musíte vyplnit a odevzdat dotazník k registrovanému partnerství.

Kolik vás uzavření registrovaného partnerství bude stát?

 • Pokud ani jeden z vás nemá trvalý pobyt v České republice, zaplatíte 3 000 Kč
 • Jestli má pouze jeden z vás trvalý pobyt v České republice, zaplatíte 2 000 Kč
 • Vydání povolení za uzavření partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost: 1 000 Kč
 • Vydání povolení k uzavření partnerství před jiným matričním úřadem než tam, kde máte trvalý pobyt: 1 000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč

Tyto poplatky platí pouze jen jeden z vás.

Jak se změní občanský průkaz?

"Rodinný stav" na zadní straně občanského průkazu bude nahrazen slovem "Stav". K tomu bude připsáno "partnerství" nebo při zániku partnerství "zaniklé partnerství".

Na vaši žádost si můžete nechat zapsat do občanského průkazu vašeho partnera. Bude uveden u položky "partner/partnerka".

Jak se změní příjmení partnera?

Před uzavřením registrovaného partnerství se prohlášení o změně příjmení jednoho z partnerů nedělá. Partnerství je proto ideální příležitost, aby si jeden z partnerů změnil příjmení podle toho druhého.

Žádost pro změnu příjmení podává ten, který si chce změnit své příjmení na partnerovo. Žádost se podává na matričním úřadě, kde je partner, žádající o změnu příjmení, přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud partner, který žádá o změnu příjmení, nemá trvalý pobyt na území České republiky, tak podá žádost tam, kde měl připsán poslední trvalý pobyt v České republice. Pokud nikdy neměl trvalý pobyt na území České republiky, tak se žádost podává k projednání na příslušný Úřad městské části Praha 1.

Jak je to s adopcí dětí?

Registrované partnerství adopci dětí neumožňuje. Pozitivní alespoň je, že nedávno registrovaný pár oficiálně získal dítě do pěstounské péče.

Registrované partnerství v České republice

V České republice byl zákon o registrovaném partnerství navrhován několikrát v různých podobách už od roku 1990. Až v roce 2005 byl návrh zákona schválen poslaneckou sněmovnou a pak 26. ledna 2006 i senátem. Tento návrh zákona však prezident Václav Klaus vetoval. Nakonec byl přehlasován poslaneckou sněmovnou 15. března 2006.

Registrované partnerství platí v České republice od 1. července 2006.

Od této doby do konce roku 2010 uzavřelo registrované partnerství 1 111 párů. Přičemž jsou 2/3 mužských a 1/3 ženských párů. V zahraničí bylo uzavřeno 26 registrovaných partnerství a 66 svazků bylo právně zrušeno.


Foto: gpaumier, Flickr, Creative Commons;                                                                        zdroj: mvcr.cz, cs.wikipedia.org, glpartnerstvi.cz

Registrované partnerství se uzavírá na matričním úřadě. V každém ze 14 krajů České republiky je vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém registrace partnerství probíhá. Lze také požádat o jiné místo v rámci kraje či výjimečně i mimo něj. Máte-li zájem, můžete si na uvedených kontaktech předběžně podat žádost o termín.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Úřad městské části Praha 1 – Matrika

Odbor matrik, Oddělení matrik
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: https://www.praha1.cz
Kontaktní osoba: Lucie Silovská – Lucie.Silovska@praha1.cz, kancelář č. 109
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 –19.00 hod.
Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí minimálně 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.
Více zde

JIHOČESKÝ KRAJ

Magistrát města České Budějovice – Matriční úřad

Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Internetová stránka: https://www.c–budejovice.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Kaločajová – 386 802 119, kalocajoval@c–budejovice.cz
Ivana Žemlová – 386 802 122, zemlovai@c–budejovice.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Úřad městské části Brno–střed – Matrika

Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, kancel. č. 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka: https://www.stred.brno.cz
Kontaktní osoby:
Markéta Tintěrová – tinterova@stred.brno.cz
Alena Křížová – akrizova@stred.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.
Více na https://www.stred.brno.cz/registrovane–partnerstvi–uzavreni...

KARLOVARSKÝ KRAJ

Magistrát města Karlovy Vary – Matrika

Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145, fax: 353 222 913
E-mail: ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: https://www.mmkv.cz
Kontaktní osoba: Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky – v.jezkova@mmkv.cz, kancelář č. 310
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení lze učinit v budově Magistrátu města Karlovy Vary – Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary – Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách
Více na webu, rubrika "Co dělat když ...." – odbor vnitřních věcí – MATRIKA – https://www.mmkv.cz/index.asp?menu=263&odbor=1005

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Magistrát města Hradec Králové – Matrika manželství

Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500 – 505, fax: 495 707 106
Internetová stránka: https://www.hradeckralove.org
Kontaktní osoba: Jana Luňáčková – jana.lunackova@mmhk.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
Poznámky: Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.
Více na https://www.hradeckralove.org/urad/registrovane–partnerstvi

LIBERECKÝ KRAJ

Magistrát města Liberec – Matrika

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724, fax: 485 243 113
Internetová stránka: https://www.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik, jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
pátek 8.00 – 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno pro veřejnost
Poznámka: Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni. Více na https://www.liberec.cz/wps...

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Matrika

odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212, fax: 599 442 125
Internetová stránka: https://www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí oddělení matriky a ohlašovny – stancikova@moap.ostrava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod.
Poznámka: Prohlášení partnerů jsou přijímána v obřadní síni a na základě požadavku partnerů a domluvy s matrikářkou lze vstoupit do partnerství také na jiném vhodném místě, jako při uzavírání manželství. Dotazník k registrovanému partnerství je umístěn na webových stránkách na https://www.moap.cz/download.php?id=202&co=formulare.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Magistrát města Olomouce – odbor vnitřních věcí

Adresa: Horní nám. 583 – radnice, 779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 437
Internetová stránka: https://www.olomouc.eu
Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky – 585 513 297, 606 705 046, alena.daubnerova@olomouc.eu
Jana Šulcová, matrikářka – jana.sulcova@olomouc.eu
Věra Hrázdilová, matrikářka – vera.hrazdilova@olomouc.eu
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,
kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.
Více na https://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2005061302

PARDUBICKÝ KRAJ

Magistrát města Pardubic – odbor správních agend – Matrika

Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Internetová stránka: https://www.pardubice.eu
Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky – 466 859 692, zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Soňa Voglová – 466 859 693, sona.voglova@mmp.cz
Jitka Kulhánková – 466 859 698, jitka.kulhankova@mmp.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 – 13.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.
Více na https://www.pardubice.eu/konik/vseobecne–spravni–agendy...

PLZEŇSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – Bory – Matrika

Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517, 378 036 528
Fax: 378 036 560
Internetová stránka: https://umo3.plzen.eu
Kontaktní osoby:
Jana Kudličková – matrika, kudlickova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matrika – Prokopoval@plzen.eu
Iveta Zajíčková, vedoucí oddělení služeb, matrika – zajickova@plzen.eu
Úřední hodiny: pondělí, středa – 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Tajemníkem ÚMO Plzeň 3 je stanovena k přijímání prohlášení, kromě zasedací místnosti ÚMO Plzeň 3, též obřadní síň plzeňské radnice.
Více na https://www.plzen.eu/zivot–v–plzni/vyridte–si–na–uradu...

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Statutární město Kladno – Matrika

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210, fax: 312 604 205
E-mail: matrika@mestokladno.cz
Internetová stránka: https://www.mestokladno.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky – jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.
Více na https://www.mestokladno.cz/vismo/...

ÚSTECKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, matrika

Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 164
Telefon: 475 272 265
Internetová stránka: https://www.mesto–ul.cz
Kontaktní osoba: Kamila Doušová – kamila.dousova@mag–ul.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, oddělení matriky, kancelář č. 164, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č. p. 1368.

KRAJ VYSOČINA

Magistrát města Jihlavy – Matrika

Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
E-mail: vera.kadlecova@jihlava–city.cz, spravni.odbor@jihlava–city.cz
Internetová stránka: https://www.jihlava.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Indrová – 567 167 242, Libuse.Indrova@Jihlava–city.cz
Adéla Knittlová – 567 167 241, adela.knittlova@jihlava–city.cz
Věra Kadlecová – 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava–city.cz
Jana Pařilová – 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava–city.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
pátek 8.00 – 14.00 hod.
Poznámka: K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Magistrát města Zlína – Matrika

odbor občansko–správních agend, oddělení matrik a ověřování – matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117, 577 630 209, 577 630 208, fax: 577 630 114
Internetová stránka: https://www.zlin.eu
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a ověřování – irenabodanska@muzlin.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.
Více na https://www.zlin.eu/page/69732.registrovane–partnerstvi