Akutní stavy a první pomoc pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a

Kurz "Akutní stavy a první pomoc dětem pro pedagogické pracovníky" vybaví účastníky kurzu základními informacemi o akutních stavech, při kterých dochází k náhlému ohrožení zdraví či života dítěte.

Kurz reflektuje potřeby definované v Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, s cílem prohloubit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence úrazů. Úrazy jsou považovány za největší problém dětského věku a mezi ostatními příčinami nemocí mají zcela specifické postavení, neboť nejvíce ohrožují osoby mladé a zdravé.

Většina úrazových dějů je však předvídatelná a tudíž preventabilní. Proto je velmi důležité, až nezbytné, aby pedagogičtí a ostatní pracovníci školy uměli poskytnout prvotní ošetření úrazů a věděli, jak snižovat počet a závažnost dětských úrazů.

Kurz je veden interaktivní formou. Obsah výuky je orientován na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem a dospívajícím. Účastníci se naučí rizika na poli úrazovosti včas předvídat, vyhodnocovat a řešit, osvojí si adekvátní postupy v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí i praktických dovedností. Účastníci kurzu si procvičí modelové situace náhle vzniklých a život ohrožujících stavů a resuscitačních technik na resuscitačních modelech dítěte. Závěr kurzu je věnován rekapitulaci obsahu kurzu.

Profil absolventa:

Absolvent umí poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit, při realizaci výchovně pedagogických činností. Tento kurz velice vhodný nejenom pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží.

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Délka kurzu: 2 - 3 hodiny

Místo konání: u Vás ve škole a nebo v našem školícím středisku

Cena: 300 Kč / osoba