Intoxikace


Tvoří intoxikovaní asi 10-25% všech hospitalizovaných pacientů na ARO a JIP. A téměř vždy jde o stavy bezprostředně ohrožující život. Mezi příčiny intoxikací řadíme – inhalační otravy, alimentární otravy, záměnu obalu, zvědavost, zneužití léků, sebevražedné úmysly, otravy plyny a alkoholem.
Důležité je na místě zajistit zbytek léků, nebo alespoň krabičky, blistry, či odebrat vzorek podezřelé látky, nebo zvratek. Při hromadných otravách, hlavně v potravinářství nebo průmyslu je nutné informovat Policii ČR a hygienickou stanici.
Podrobněji se o nejrozšířenějších otravách dočtete v následujících kapitolách.


Nejčastější bránou vstupu biologicky aktivní, jedovaté látky do organismu bývá trávicí trakt, případně dýchací cesty nebo cévní řečiště. Příčinou obvykle bývají sebevražedné úmysly, užívání drog a zvědavost malých dětí, případně nadýchání se toxických zplodin a výparů nebo napití se při záměně lahví.

První pomoc:

  • Byla-li bránou vstupu trávicí soustava a postižený je při vědomí, vyvolejte zvracení. U inhalačních otrav vyneste nemocného na čerstvý vzduch (vyvětrejte)
  • Zajistěte zbytky pravděpodobné škodliviny – obaly od léků, vzorek drogy aj. – k předání záchranné službě
  • Volejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112
  • Pravidelně kontrolujte základní životní funkce – vědomí, dýchání, puls
  • K pokusu o zabránění vstřebání škodliviny do trávicího traktu podejte aktivní živočišné uhlí – až 1g/kg, současně můžete podat projímadlo