TEST PRVNÍ POMOCI


Sada otázek A

Sada otázek B


1. Při bodné ráně nožem?
a) nůž vytáhneme

b) necháme ho v ráně

c) necháme ho v ráně a fixujeme

---------------------------------------------------------------------------

2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné krvácení):

a) tmavě červenou

b) světle červenou

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

---------------------------------------------------------------------------

3. Čím zahajujeme neodkladnou resuscitaci (oživování):

a) umělým dýcháním

b) uvolněním dýchacích cest

c) vyšetřením pacienta

---------------------------------------------------------------------------

4. Nejčastější příčinou neprůchodnosti dýchacích cest je:

a) vdechnutí vody

b) zapadnutí jazyka

c) vdechnutí žaludečního obsahu

---------------------------------------------------------------------------

5. Mezi základní výkony neodkladné resuscitace nepatří:

a) uvolnění dýchacích cest

b) umělé dýchání z úst do úst

c) zavedení kateru do močového měchýře

---------------------------------------------------------------------------

6. Neodkladná resuscitace (oživování) je:

a) okamžité rentgenové vyšetření

b) soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoliv bez speciálního vybavení (umělé dýchání + nepřímá srdeční masáž)

c) chirurgické ošetření arteriálního krvácení

---------------------------------------------------------------------------

7. Klíčovou funkcí krve je:

a) krev nemá důležitý význam pro fungování lidského těla

b) přenos kyslíku

c) srážlivost

---------------------------------------------------------------------------

8. Při provádění neodkladné resuscitace dvěma zachránci provádíme umělé dechy po zevní srdeční masáži takto?

a) po pěti systolách (stlačení hrudníku) jeden vdech

b) po patnácti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

c) po třiceti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

---------------------------------------------------------------------------

9. Kterou z uvedených pomůcek vyberete k improvizovanému zaškrcení jako nejvhodnější:
a) šle

b) provázek, struna, tkanička od bot,

c) cokoli, pásek, šátek … širší 5cm

---------------------------------------------------------------------------

10. Pneumotorax (poranění hrudníku) je:

a) přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině

b) vniknutí vody do plic

c) komplikující onemocnění krve

---------------------------------------------------------------------------

11. K zastavení tepenného krvácení používáme?

a) tlakový obvaz

b) sterilní mul

c) Akutol spray

---------------------------------------------------------------------------

12. Při zjištění omrzlin je nejdůležitější?

a) zamezit dalšímu působení chladu

b) potírat omrzliny sněhem

c) jít zavolat první pomoc

---------------------------------------------------------------------------

13. Stabilizovaná poloha je?

a) na zádech se zakloněnou hlavou

b) na boku se záklonem hlavy

c) poloha tzv. Trendelenburgova, se zvednutými dolními končetinami

---------------------------------------------------------------------------

14. Při zevní srdeční masáži?

a) dáváme pozor, abychom pacientovi nezlomili žebra

b) zevní masáž provádíme oběma rukama a masírujeme levou část hrudníku, protože srdce je uloženo vlevo

c) zevní masáž provádíme oběma rukama u dospělého, jednou rukou u dětí, prsty u novorozence

---------------------------------------------------------------------------

15. U pacienta v bezvědomí nejdříve?

a) snažíme se navázat kontakt, abychom zjistili, co se přihodilo

b) zjistíme, zda pacient dýchá

c) podáváme teplé tekutiny a tišící léky

---------------------------------------------------------------------------

16. Při krvácení stavíme nejdříve?

a) žilní krvácení, aby se k srdci dostalo dostatek krve

b) tepenné krvácení

c) krvácení z oděrek, abychom zabránili infekci

---------------------------------------------------------------------------

17. Jaký je nejsnadnější způsob uvolnění dýchacích cest?

a) co největší záklon hlavy

b) údery do zad u osoby v bezvědomí

c) vytažení jazyka prsty

---------------------------------------------------------------------------

18. Kdybyste měl/a přerušit umělé dýchání a zevní srdeční masáž:

a) po 30 minutách

b) ihned jak zjistíme, že pacient nedýchá a nemá hmatný puls

c) nepřerušujete resuscitaci až do příjezdu lékaře

---------------------------------------------------------------------------

19. Pro prevenci šoku je nejdůležitější?

a) položit postiženému nohy výše než je hlava a provádět tzv. 5T

b) dát mu cigaretu, nebo doušek alkoholu, aby se osvěžil

c) dát mu tabletku proti bolesti

---------------------------------------------------------------------------

20. Při krvácení z nosu:

a) zakloníme hlavu

b) předkloníme hlavu

c) předkloníme hlavu a do nosních dírek dáme velké množství vaty

---------------------------------------------------------------------------

21. Při provádění neodkladné resuscitace jednou osobou provádíme umělé dechy po zevní srdeční masáži takto?

a) po pěti systolách (stlačení hrudníku) jeden vdech

b) po patnácti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

c) po třiceti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

---------------------------------------------------------------------------

22. Otevřené poranění hrudníku ( pneumothorax ) ošetříme nejlépe?

a) tlakovým obvazem

b) poloprodyšným obvazem

c) neošetřujeme

---------------------------------------------------------------------------

23. První ošetříme?

a) tepenné krvácení

b) bezvědomí

c) zlomeninu bérce

---------------------------------------------------------------------------

24. Při podezření na poranění krční páteře?

a) vždy postiženého vyprostíme a uložíme vleže na tvrdou podložku

b) za žádných okolností nevyprošťujeme a vyčkáme odborné pomoci

c) vyprošťujeme jen tehdy, hrozí-li bezprostřední nebezpečí dalšího poškození zdraví

---------------------------------------------------------------------------

25. Popáleniny menšího a středního rozsahu?

a) sterilně přikryjeme krycím obvazem

b) budeme chladit vodou a sterilně přikryjeme

c) zasypeme pudrem obsahujícím antibiotika

---------------------------------------------------------------------------

26. Prudké tepenné krvácení z krkavice zastavíme?

a) škrtidlem

b) tlakovým obvazem

c) stlačením prsty přímo v ráně

---------------------------------------------------------------------------

27. Zlomeninu bérce nejlépe improvizovaně znehybníme?

a) svázáním končetin (fixováním) k sobě

b) složeným obaleným trojúhelníkem

c) obalenou pákou od heveru

---------------------------------------------------------------------------

28. Z popálené plochy těla před obvázáním?

a) odstraníme lpící oděv, případně připečená cizí tělesa

b) odstraníme jen volně ležící tělesa (prstýnky, ozdoby, náušnice apod.)

c) nic neodstraňujeme

---------------------------------------------------------------------------

1. Zástavu dechu zjistíme podle toho, že

 • zrcátko před ústy postiženého se neorosí
 • hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací šelesty uchem, na tváři není cítit dech
 • postižený je v bezvědomí, je brunátný a neslyšíme chrčení

2. Nejčastější příčinou zástavy dechu postiženého v hlubokém bezvědomí je

 • selhání dýchacích center po úderu na hlavu
 • zapadlý kořen jazyka
 • uvolněná zubní protéza zabraňující dýchání

3. Zachránce provádí oživování dospělého v poměru

 • 1 vdech : 5 stlačení
 • 2 vdechy : 30 stlačení
 • 2 vdechy : 5 stlačení

4. Rozsáhlou popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • propíchnutím puchýřů, desinfekcí a sterilním krytím
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

5. K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí

 • stisknutí tepny přímo v ráně
 • tlakový obvaz
 • stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

6. Oživování dospělého (s výjimkou případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:

 • 30 stlačeními hrudníku
 • prudkým úderem na konec hrudní kosti
 • 5 umělými vdechy

7. Správné místo stlačování při nepřímé srdeční masáži u dospělých je

 • uprostřed hrudníku
 • asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti
 • asi 3 cm nad mečovitým výběžkem hrudní kosti

8. Při krvácení z nosu musíme postiženého

 • položit a dát studený obklad na čelo a týl
 • posadit, předklonit mu hlavu, stisknout nosní křídla a event. přiložit studený obklad na týl
 • posadit a vložit tampon tak, aby částečně vyčníval a dal se později vytáhnout

9. Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme

 • záklonem hlavy a zvednutím brady
 • vytažením pevně uchopeného jazyka
 • vsunutím hadičky do nosu nebo úst

10. Bezvědomého se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • na zádech s podloženou hlavou
 • stabilizované polohy na boku

11. Lokální popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • chlazením do úlevy od bolesti (minimálně 10 minut)
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

12. Bezvědomého následkem tonutí či otravy se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • zotavovací polohy na boku
 • autotransfúzní polohy

13. Postiženého, který je v bezvědomí a máme z okolností úrazu podezření na poranění páteře nebo míchy a nehrozí jiné nebezpečí

 • opatrně otočíme do zotavovací polohy a ošetříme zevní zranění
 • neotáčíme a netransportujeme, zajistíme životní funkce a ošetříme případná zevní zranění
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

14. Postiženého v bezvědomí, který je zasažen elektrickým proudem

 • nejprve izolujeme od proudového zdroje
 • ihned otočíme do zotavovací polohy
 • neošetřujeme, neboť jakékoli ošetření je neúčinné, přivoláme RZP

15. Popálenina II. stupně je typická

 • tvorbou puchýřů
 • odumřením tkáně
 • zarudnutím

16. Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme

 • na záda
 • do polosedu
 • v sedě

17. Prvním úkolem zachránce při ošetřování otráveného je

 • přerušit kontakt otráveného s jedem
 • neporušit stopy, volat lékaře a policii
 • zajistit zbytky léků, obaly apod. ke stanovení příčiny otravy

18. Ránu v hrudníku

 • přikryjeme rukou, případně kryjeme poloprodyšným obvazem
 • ponecháme otevřenou, případně kryjeme prodyšným obvazem
 • kryjeme neprodyšným obvazem

19. Má-li postižený vykloubený loket

 • omezíme jakékoli manipulace s horní končetinou
 • znehybníme horní končetinu velkým šátkovým obvazem
 • znehybníme horní končřetinu zasunutím předloktí za košili

20. Ránu, která masivně krvácí

 • ošetříme tlakovým obvazem
 • ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme
 • vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně kryjeme