Hygiena a epidemiologie


Hygienické podmínky a požadavky pro konání zotavovacích akcí pro děti jsou závazně stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce.

Zotavovací akce = organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Povinnosti pořádající osoby:

1. zajistit umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s provádějícími předpisy

2. dodržet hygienické požadavky a funkční členění staveb a zařízení, vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne dle platného právního předpisu

3. oznámit jeden měsíc před zahájením zotavovací akce orgánu ochrany veřejného zdraví termín a místo jejího konání, počet dětí zúčastněných na zotavovací akci, způsob zajištění pitnou vodou a způsob zajištění stravování účastníku ZA

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci:

1. dítě je zdravotně způsobilé k účasti na akci

2. nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem) (bezinfekčnost)

3. ve 14 dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy (bezinfekčnost)

Posudek o zdravotní způsobilosti na ZA vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje – vzor posudku upravuje prováděcí právní předpis. Posudek má platnost jeden rok, pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.

Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci:

1. osoby činné při zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé (posuzuje a vydává praktický lékař, který osobu registruje – platnost jeden rok, pokud nedošlo ke změně zdrav. stavu) Nemusí mít pedagogický a zdravotnický pracovník.

2. osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti epidemiologicky závažných

Umístění: 

stavby či stany využívané pro pořádání zotavovacích akcí se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity a překročení hyg. limitu hluku pro venkovní prostředí k pozemku musí vést přístupová cesta.

Prostorové podmínky:

1. stany musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu, prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu

2. prostor pro stravování se musí skládat z jídelny, kuchyně a skladovacího prostoru vše musí být zastřešené

3. v kuchyních musí být čisté a nečisté činnosti časově odděleny samostatné pracovní plochy musí být označeny a musí být různé pro práci s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem

4. ve stavbách se umývárny využívají odděleně podle pohlaví, na 5 dětí musí být jedno umyvadlo, na 30 dětí jedna sprchová růžice u stanových táborů se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout

5. záchody se užívají odděleně, na 20 dětí se zřizují 2 záchody, na každých dalších 20 dětí jeden další záchod v blízkosti musí být možnost umýt si ruce v tekoucí vodě suché záchody se musí zasypávat zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem

6. ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech izolace nesmí být vybavena patrovými lůžky, na 30 dětí se zřizuje 1 lůžko ve stanových táborech se ošetřovna a izolace zřizují ve vyčleněných stanech

Ubytování, osvětlení, vybavení a úklid:

1. ubytování se zajišťuje odděleně podle pohlaví, osoby činné při akci se ubytují v blízkosti dětí, zdravotník v blízkosti ošetřovny a izolace

2. prostory musí být suché, prosluněné, přirozeně odvětrané a osvětlené

3. patrová lůžka lze použít pro děti starší 10 let

4. výměna ložního prádla musí být provedena před použitím jiného dítěte, manipulovat s prádlem při výskytu inf. onemocnění může pouze zdravotník, čisté a špinavé prádlo musí být skladováno odděleně

5. úklid prostor je prováděn denně

Zásobování vodou: 

akce musí být zajištěna dostatečným množstvím pitné vody voda musí odpovídat stanoveným limitům k donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s vodou.

Odstraňování odpadků:

pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob nebo do jednorázových plastových obalů nádoby musí být ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu.

Stravování:

denně musí být zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Součástí snídaně musí být teplý nápoj, hlavní jídlo musí být teplé po celý den jsou k dispozici nápoje.

Během zotavovací akce nesmí být podávány ani k přípravě pokrmů použity tyto potraviny:

• mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka

• tepelně neopracovaná smetana a výrobky z ní

• zmrzlina vlastní výroby či ze skupinového balení

• výrobky z tepelně neopracovaného masa

• tepelně neopracovaná či nedostatečně tepelně opracovaná vejce a výrobky z nich

• majonéza vlastní výroby a výrobky z ní

Teplé a studené pokrmy musí být zkonzumovány bezprostředně po dohotovení, k přípravě instantních pokrmů smí být použita voda z veřejného zásobování či voda balená.

Režim dne:

musí být pevně stanovena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování, doba pro spánek musí činit nejméně 9 hodin, režim dne odpovídá věku a zdravotnímu stavu dětí